Signes d’alerta

El 50 % dels pares de nens amb TEA manifesten una preocupació pel seu desenvolupament cap als 18-24 mesos.

A continuació recollim els signes d’alerta citats per Hervás, Maristany, Salgado i Sánchez-Santos