Política de privacitat i condicions d’us

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Responsable del tractament: Associació del Síndrome d’Asperger Girona –Trastorn de l’Espectre Autista (en endavant, SAGI-TEA)
CIF: G55033245
Direcció: c/ Empúries, 17-19 baixos (17005 –Girona)
Correu electrònic: sac.girona@gmail.com
Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: cristina@ribascasademont.com

2. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE DADES
Les finalitats de tractaments de les dades d’aquesta pàgina web variaran segons quin sigui el procediment i mitjà pel que s’han obtingut:
Correu electrònic: les dades que es proporcionin en cada comunicació es tractaran per gestionar la consulta o petició d’informació sobre els nostres serveis.
Xarxes socials: les dades dels usuaris dels nostres perfils a les xarxes socials es tractaran per comunicar-nos amb ells, atendre les consultes i oferir informació sobre els esdeveniments que organitzem i/o participem, sempre amb els límits que estableix la pròpia xarxa social pels perfils corporatius.

Pots consultar el registre d’activitats del tractament de SAGI-TEA per ampliar la informació sobre els tractaments de dades personals que realitza l’associació.

3. LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE DADES
La base legal que ens permet el tractament de dades personals per les finalitats indicades són: el compliment o l’execució d’una relació contractual o mesures precontractuals (finalitats 1 i 2) i l’interès legítim (finalitat 2).

4. CONSERVACIÓ DE LES DADES TRACTADES
Per totes les finalitats descrites, el període en el que les dades es conservaran serà mínim de dotze mesos a l’empara de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de les dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions; i durant el termini que preveu la normativa vigent en cada moment per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions.

5. DESTINATARIS DE LA INFORMACIÓ
La informació personal proporcionada es comunicarà a les entitats i organismes següents:
Proveïdors de servei de correu electrònic: finalitat 1
Organismes públics competents en cas que ho requereixin: finalitats 1 i 2

6. DRETS DE L’AFECTAT
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, i a revocar el seu consentiment en qualsevol moment –sense que això afecti a la licitud del tractament prèvia a la revocació-, quan procedeixin davant SAGI-TEA al c/ Empúries, 17-19, baixos de Girona o bé a sac.girona@gmail.com. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent i per obtenir més informació sobre el seu dret a la protecció de dades pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

7. RESERVA DE DRETS
SAGI-TEA es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat de forma unilateral i sens preavís. Per aquest motiu recomanem als usuaris que la consultin amb regularitat.
Aquesta política de privacitat s’ha modificat per última vegada el dia: 25 de gener del 2019

 

CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB DE L’ASSOCIACIÓ DEL SÍNDROME D’ASPERGER GIRONA –TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA

Informació general sobre la titularitat de la pàgina web

De conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, es comuniquen les dades d’informació general d’aquesta pàgina web:
Responsable: Associació del Síndrome d’Asperger Girona –Trastorn de l’Espectre Autista (en endavant, SAGI-TEA)
CIF: G55033245
Nom del domini: www.asperger-girona.es
Direcció: c/ Empúries, 17-19, baixos (17005 –Girona)
E-mail de contacte: sac.girona@gmail.com
Telèfon: (+34) 972107771 (dilluns a divendres, de 17 a 19h)

 

Condicions generals d’ús de la pàgina web

1. Usuaris
Qui accedeixi a la pàgina web té la condició d’usuari i accepta en aquest moment, de forma plena i sense reserves, aquestes condicions generals.
Es recomana llegir aquestes condicions d’ús cada vegada que s’accedeixi a la pàgina web www.asperger-girona.es atès que es podria haver modificat.

2. Ús de la pàgina web
L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web amb propòsits lícits i que no resultin lesius per SAGI-TEA i/o tercers, o que perjudiquin o impedeixin el seu funcionament normal.
Es prohibeix expressament a l’usuari utilitzar els continguts de la pàgina web de manera que infringeixin les presents condicions d’ús i, en especial, la normativa vigent; la bona fe; els usos generalment acceptats i l’ordre públic.
La informació que conté la pàgina web és merament informativa i orientadora, tant pel que fa a la seva finalitat com als seus efectes. Doncs, no es tracta d’un canal de contractació.
Si l’usuari està interessat en els serveis de SAGI-TEA, així com rebre més informació, ha de contactar directament amb l’associació a través del correu electrònic sac.girona@gmail.com a fi que se’l pugui atendre de la manera més òptima.

3. Responsabilitat de l’usuari
L’usuari utilitza la pàgina web sota la seva responsabilitat única i exclusiva. Aquesta responsabilitat s’estén a l’ús de contrasenyes o similars que s’hagin assignat a l’usuari i a qualsevol dels seus serveis.
No obstant, SAGI-TEA es reserva el dret, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, a denegar l’accés a la pàgina als usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

4. Reserva de drets
SAGI-TEA es reserva el dret de modificar de forma unilateral i sense avís previ els aspectes següents, sempre que ho consideri oportú: l’estructura, el disseny, afegir o eliminar continguts i serveis, modificar aquestes condicions d’ús.
També es reserva el dret, en iguals condicions, d’interrompre, suspendre o finalitzar la prestació del serveis de la pàgina web o de qualsevol dels serveis que l’integren.

5. Exclusió de garanties i responsabilitat
SAGI-TEA no atorga cap garantia ni es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ser conseqüència de:

   a) La indisponiblitat, manteniment i funcionament correcte de la pàgina web i/o dels seus continguts i serveis;
   b) La inutilitat, adequació o validesa de la pàgina web i/o dels seus continguts i serveis per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o inclús, les expectatives dels usuaris;
   c) L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
   v) L’ús il·lícit, negligent, fraudulent i contrari a aquestes condicions generals de la pàgina web així com dels seus continguts i serveis per part de l’usuari;
   e) L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos amb relació als serveis que es presten a l’usuari a través de la pàgina web.

6. Política d’enllaços
Condicions per realitzar un hiperenllaç des d’una pàgina web externa a qualsevol de les pàgines web de SAGI-TEA:

   a) No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts d’aquesta pàgina web sense l’autorització prèvia i expressa de SAGI-TEA;
   b) No es permet establir deep-links, ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb les pàgines web de SAGI-TEA sense la seva autorització prèvia i expressa;
   c) No es permet incloure manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre les pàgines web de SAGI-TEA, ni sobre els seus continguts i serveis;
   d) No es permet incloure cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a SAGI-TEA, llevat que s’obtingui la seva autorització prèvia i expressa.
   e) L’hipervincle no implicarà l’existència de relacions comercials i/o econòmiques de cap tipus entre SAGI-TEA i el titular de la pàgina web que l’estableixi.
   f) SAGI-TEA no es responsabilitzarà dels continguts o serveis que es posin a disposició del públic a través de la pàgina web des del que es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions que inclogui.

Sobre els enllaços a pàgines externes que posa a disposició SAGI-TEA i que són gestionades i controlades per tercers:

– Aquests enllaços s’ofereixen per facilitar als usuaris la recerca d’informació de continguts i serveis a Internet, sens que es pugui considerar un suggeriment o recomanació a visitar-los;
– SAGI-TEA no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament els continguts, informacions i manifestacions que estan disponibles; ni se’ls fa seus.
– SAGI-TEA no es responsabilitza de cap manera, ni indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es derivessin de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, manifestacions, productes i/o serveis que s’ofereixen en les pàgina web que SAGI-TEA no gestiona i que són accessibles des de www.asperger-girona.es.

7. Propietat industrial i intel·lectual
Els textos, imatges, logotips, signes distintius, sons, fotografies, vídeos, codi font i altres continguts que s’inclouen en aquesta pàgina web (inclosos els textos legals) són propietat de SAGI-TEA o bé, es disposa del dret d’ús i explotació dels mateixos. Per tant, s’erigeixen com obres protegides per la legislació vigent amb matèria de propietat industrial i intel·lectual.
Queda prohibida qualsevol transmissió, comunicació pública, distribució, reproducció, posada a disposició o emmagatzematge, total o parcial, dels continguts d’aquesta pàgina web que es duguin a terme amb ànim de lucre o finalitats comercials i sense l’autorització prèvia i expressa del titular dels drets. Per preservar els drets de propietat industrial i intel·lectual, en cas que un usuari o tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus drets legítims en aquesta pàgina web, ho haurà de notificar mitjançant correu electrònic a l’adreça sac.girona@gmail.com, indicant:

– Les dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament vulnerats. Si s’actua en representació d’un tercer, s’haurà d’acreditar aquesta representació;
– Els continguts protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual així com la seva ubicació en la pàgina web;
– L’acreditació de la titularitat dels drets esmentats;
– Declaració expressa de l’interessat en virtut de la que es responsabilitza de la veracitat de les informacions que ha facilitat.

La legitimitat dels drets de propietat industrial i intel·lectual corresponent als continguts que aportin tercers, és de responsabilitat exclusiva dels mateixos.
Accedir a aquesta pàgina web no atorga a l’usuari cap dret ni titularitat sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual que existeixen sobre els continguts i elements propietat de SAGI-TEA.

8. Legislació aplicable i jurisdicció
Aquestes condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola i qualsevol reclamació i/o controvèrsia derivada de les mateixes així com dels serveis i continguts que s’hi ofereixen amb relació a la seva interpretació, aplicació i/o compliment, queda sotmesa a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona.

Aquestes condicions d’ús s’han modificat per última vegada el dia 25 de gener del 2019