Infants

Tallers terapèutics individuals i/o grupals

Els objectius del treball a assolir en els tallers s’estableixen segons les necessitats de cada cas (habilitats socials i comunicatives, autoestima, empatia...) juntament amb la família i altres professionals (clínics i educatius). Un cop definit el treball, s’assigna el psicòleg de referència més adient per implementar-lo, així com de fer el seguiment i revisió d’aquest.

Aquests tallers es fan a nivell individual i/o grupal i la seva periodicitat sol ser setmanal, quinzenal o mensual depenent de la valoració que en fan l’equip de psicòlegs conjuntament amb la família i professionals.

Tallers reeducacionals i tallers d’estudi i reforç escolar:

L’objectiu de les reeducacions és treballar les dificultats derivades per la presència de trastorns o dificultats de l’aprenentatge (lectura, escriptura, habilitats de càlcul, atenció, etc.).

Per altra banda, els tallers d’estudi i reforç escolar pretenen donar suport en l'organització de l'agenda escolar, portar les tasques al dia, repassar els deures, ensenyar tècniques d'estudi, etc.

Aquests tallers, generalment, són de caràcter individual i la periodicitat d’aquests sol ser setmanal o quinzenal depenent de la valoració que en fan l’equip de psicòlegs conjuntament amb la família i professionals.

Suport a la integració escolar

Us oferim la possibilitat de que el psicòleg de referència vagi als centres escolars, quan sigui necessari, per tal de fer coordinacions i formacions amb l’equip docent. L’objectiu principal d’aquest suport és oferir un acompanyament adequat al nen/a en el procés d'adaptació en les etapes d'infantil, primària o secundària realitzant un seguiment directe (coordinacions i visites al centre escolar) i/o fent sessions de formació sobre la SA i TEA als professionals dels centres.

Per altra banda, també es pot fer una sessió amb el grup classe del nen per fer arribar informació sobre la SA i TEA als companys de classe.

L’horari i el dia d’aquestes activitats es concretaran amb l’equip docent del nen/a.

Esplai

Les característiques de les persones amb SA i TEA dificulten, en diferent grau, la seva participació en la vida comunitària, la realització d'activitats d'oci psicoeducatives i temps lliure. Per això, i tenint en compte la importància que pel benestar i el desenvolupament de tota persona tenen aquestes activitats, la nostra associació ofereix la possibilitat d’assistir a l’esplai

Els objectius principals dels esplais entre d’altres, són: millorar les habilitats socials i comunicatives en un entorn natural amb iguals, ampliar interessos, treballar la resolució de conflictes i tolerar millor la frustració, fomentar hàbits d’autonomia, adquirir habilitats de jocs que es puguin generalitzar a altres espais, etc.

Aquests objectius es treballen al llarg del curs (d’octubre a juny) a partir de 15 sessions planificades, dirigides i supervisades per un equip de monitors i psicòlegs formats en el camp de l’Espectre de l’Autisme. A fi d’aconseguir un lleure i oci participatiu, les activitats i sortides es consensuen amb els participants de cada grup.