Orientació diagnòstica

Si heu llegit les característiques del SA (TEA) i en general coincideixen amb algunes característiques del vostre funcionament o la del vostre fill/alumne, heu de buscar un professional experimentat que pugui fer un diagnòstic i tractament adequats.

Des de la nostra associació realitzem aquesta impressió diagnòstica tenint en compte l’edat i les característiques de la persona. Aquest procés avarca diverses sessions en les s’administren proves específiques, com ara l’ADI-R i l’ADOS-2. En acabar s’entrega l’informe on es recullen els resultats de les proves realitzades, així com les recomanacions i els objectius del treball terapèutic a fi de cobrir les necessitats personals que cada individu precisa.

En els casos que no s’ha realitzat la orientació diagnòstica des de l’associació, abans de començar qualsevol intervenció amb la persona amb TEA, es realitza una exploració mitjançant 3 sessions amb la finalitat dissenyar un treball terapèutic basat en l’evidència i rigor científic.

La primera sessió es realitza amb els pares o tutors legals i està adreçada a recollir la informació rellevant de la persona amb TEA, així com la complementació dels qüestionaris i/o test que el professional consideri oportuns. En la segona sessió es porta a terme una visita amb la persona amb TEA per tal d’observar-lo i valorar el grau de severitat de la simptomatologia TEA. Per últim, el procés s’acaba amb una trobada amb els pares i/o tutors legals per comentar les observacions realitzades i on s’indiquen les pautes psicoeducatives i les accions més oportunes a desenvolupar des de casa, s’informen del serveis més adients de l’associació i, si s’escau, es realitzen les derivacions oportunes.

Afegir també que en ocasions resulta imprescindible administrar altres proves, independentment de si ja es té el diagnòstic, com per exemple per valorar la capacitat cognitiva, la presència de trastorns de l’aprenentatge, etc. En aquest sentit, des de l’associació oferim la possibilitat de passar les proves més adients en cada cas i l’elaboració de l’informe posterior amb els resultats obtinguts.

 Contacteu amb nosaltres, si voleu conèixer els especialistes en el nostre territori o si voleu més informació sobre la orientació diagnòstica que realitzem des de l’associació.